Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Vercellese translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 76 (in Vercellese by Giovanni Guaita) Listen to 76 in Vercellese 
<<    >>
Available in Latin, Brazilian Port., Chinese, Croatian, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Rioplatense, Scanned, and Vercellese. Compare two languages here. Listen to this text here.
Se cusiénsa d'avéi fat mài dal mal
a pöl dè a n'om na quài sudisfasiòn.
Se iù mài scumudà al cél par inganè la gént
mancànd ai pat o ai giüramént ,
l'è tant Catùllo che t'aspèta
e i gioji che gniràn dop as disgüst.
Lonche a i àuti 'd bén 's pöl dì o fè,
m'azmìa a mi d'avéilu e dit e fat.
Se iün ricunòs nén,l'è fat par nén,
parchè donca 't cuntìnui a turmantèti,
sü,fàti fort e pénsa a dèi 'n tài.
Al cél a tl'è dla tùa,piàntla lì.
A l'è nén fàcil trunchè n'amùr 
che 'l düra da tant urmài,cuzì anti 'n mumént 
nén fàcil no,ma bzògna ca tlu fàghi.
T' völi salvéti?At dévi fè sa sfors.
Che 's pöda o 's pöda nén at dévi fèlu.
Signùr,che iéi par i òmni cumpasiòn,
che quaidün iéi salvàlu an punt ad mort,
vulté i vos öc' ver mi si iù mìa 'd cùlpa,
salvèmi di sa pèste,'d sa ruvìn'a
che penetrànd mè na fréu andén al vén'i
l'è sügàmi dal cör la cuntantësa.
Che 'm völa ancùra bén,mi lu ciam pü,
o che,impusìbil,la cambìa strà,
i völ mèc stè bén e guarì 'd sa pèste.
Se iù 'n quài mérit sgnùr,fèmi sa gràsia.
© copyright 28-1-2007 by Giovanni Guaita
Share this text:


Feel free to post messages about this carmen in the Carmen 76 section of the Catullus Forum.
The latest posts are:
 


  copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn