Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Vercellese translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 50 (in Vercellese by Giovanni Guaita) Listen to 50 in Vercellese 
<<    >>
Available in Latin, Brazilian Port., Chinese, Croatian, Dutch, English, French, German, Hungarian, Italian, Scanned, and Vercellese. Compare two languages here. Listen to this text here.
O iér Licìniu,che bèla giurnà.Vist che iàvu pròpi gnénte da fè,anvéce da stè lì a bamblanè,a iùma divartìsi a fè puezìi,dizénd prìma 'n che vèrs iàvu da fèi,tant iün mè l'àut pö i ampruvizàvu,cuzì schersànd,beivénd:bòta e rispòsta.Iù agnìmni vìa,Licìniu ancù agità.T'è stàta pròpi bràu e spiritùs.Pensànd a la to gràsia e fantazìa iàva pü nanca vòia da mangè.La nöt iéra nén bon da sarè öc',tüt agità 'm vultàva par al lèt,deziderànd la lùce dal matìn cun na gran vòia da parlèti 'nsèma.E vist che tant pudìva pü nén dòrmi e 'm santìva strac mort e i os tüt rut,cugià 'nsìma 'l let,la mént bén zvìgia,iù fat par ti,mè car,sa puezìa parchè 't capiisi dal mè cör la pén'a.Dès sta atént e fàmi nén tant l'èrlu e vàrdti ad dispresè lonca mi 't ciam quazi pregndti,tam mè 't füisi 'n sant.O bèl ügìn cun al cör an man.Atént che t'àbii nén d'uféndi Némezi.L'è 'n tìpu lé che bzògna nén tuchè.Ti pròva mac, e tlu farà paghè.
© copyright 22-1-2007 by Giovanni Guaita
Share this text:


Feel free to post messages about this carmen in the Carmen 50 section of the Catullus Forum.
The latest posts are:
 


  copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn