Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Vercellese translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 17 (in Vercellese by Giovanni Guaita) Listen to 17 in Vercellese 
<<    >>
Available in Latin, Brazilian Port., Chinese, Croatian, Dutch, English, Finnish, French, Hungarian, Italian, Scanned, and Vercellese. Compare two languages here. Listen to this text here.
O mè sità che 'nsal pont vèc' 't vurìi,mè 's fa par al carvè,sautè e balè.La to pagüra che sùta 'l to péis cun cùli gambitìn'i tant sütìli,la pasarèla fàga che fè pluff,e 's sèta là giü 'n fond a cùla pàuta.T'àugur che t'àbii 'n pont tüt fat mè 's dév,che 's pöda balè fin'a la curénta,ma fàmi prìma asìsti a sa spetàcul che mèc pinsèi am vén pròpi da rìdi.At vëdi an mè paizàn vulè dal pont,andè giü cun la tèsta mè 'n saiòc,piantèsi là an cùla bögia 'd pàuta che la fa mòri tant ca l'è spüsénta.A l'è na gròsa ciùla,cun an sarvèl di 'n maznajìn 'd dùi àni che so pàri ancù dundòn'a 'n bras par fèlu dòrmi.Pensè:a l'ha na spùza che l'è 'n fiùr,ardìa e frësca mè 'n butòn ad röza,tënra e pien'a 'd vìta mè 'n cravìn,da guarnè a vìsta mè l'üga madüra, e lü i guarda nan e i làsa fè tüt lònche lé la völ,niù 'mpòrta nén mè na sëpa dn' unìsi che iàn taià an rìva an fos,cuzì a l'è 'mbabià,an vér campiòn ad sensibilità.Gnénte 'l vëd,gnénte 'l sént,mè 'ndurmantà,lü nànca quàzi 'l sa sa l'è al mond.E mi i völ vëdlu andè giü dal pont,chisà che 'n cùla pàuta e 'n cul paciòc a finìsa par dizvigèsi 'n poc o rastrà là piantà e sprufundà mè 'l fèr che na quài müla a l'è lasà
© copyright 28-1-2007 by Giovanni Guaita
Share this text:


Feel free to post messages about this carmen in the Carmen 17 section of the Catullus Forum.
 


  copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn