Welcome
Who is Catullus?  Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Latin texts:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

  Available languages:  
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

  Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Catullus Forum

Main  ::  Translations - per Carmen  ::  Carmen 51  ::  Is versus est pulcherrimus omnium Catulli.

<<  •  >>

AuthorMessage
Sallustius
Posted on Fri Dec 23, 2005 20:40:36  
Katullus
Do Lezbii
Boskim wydawa³o mi siê oblicze
Owego mê¿a, który mo¿e piêkniej
Od niebian wygl¹da, gdy siedz¹c z Tob¹
Patrzy i s³yszy

Œmiech Twój s³odki, a ja drêczon myœlami
Swe zatracam zmys³y. Spotkawszy Ciebie
Najmilsza Lezbio, ¿adnej we mnie si³y
Prócz g³osu w krtani.

Cia³o me zaœ rozpala p³omieñ cichy
Nie mog¹c przemówiæ, s³yszê w uszach dŸwiêk
Dziwaczny. Widaæ jak kochanków parê
Cieñ nocy oblek³.

Boleœnie parzy Katullu samotnoœæ
Twoja, szalejesz poznawszy ich szczêœcie.
Bezczynnoœæ zgubi³a pierwej i królów
Miasta szczêœliwe.

prze³o¿y³ Andrzej KuŸma

This translation is in Polish. When I've seen on this site are so few Catullus's poems, I've thought I must change this. I love 51!
Andrzej KuŸma
Guest
Posted at Wed Apr 01, 2009 23:41:04  Quote
In line 9, the i in tenuis scans as long, which makes me take it as an old form of the accusative plural in the third declension, which then means it should be modifying artus. However, every translation I have come across takes it as modifying flamma in the next line. Why is this?
 


  � copyright 1995-2010 by Rudy Negenborn
   Nedstat